Náš program

Viac pre Južné Slovensko - Volebný program

Mám viac ako 15-ročné manažérske skúsenosti z rôznych oblastí, najmä zo zdravotníctva. Práve to však vidím ako jeden z kľúčových problémov južného Slovenska. Ľudia, ktorí žijú v tomto regióne majú tie isté problémy ako ľudia v Bratislave, Poprade či Svidníku. Každý potrebuje pracovné príležitosti, dostatočný plat, aby mohol uživiť svoju rodinu, dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, vysokú úroveň školstva, dostupné služby štátu a sociálnu istotu, ak sa ocitne v situácii, že nemôže pracovať. Úlohou politikov je zabezpečiť to pre všetkých občanov rovnako. Žiaľ práve politici posledné desaťročia akosi zabúdajú na južné Slovensko a na to, že ľudia tu platia rovnaké dane ako v ktoromkoľvek inom regióne. Preto som sa stal koordinátorom a spolutvorcom programu pre stranu Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť.   S plnou zodpovednosťou som  vytvoril kompletne celý program pre zdravotníctvo, ktorý je jeho súčasťou. Toto sú jeho hlavné priority:

    Vývoj zdravotnej starostlivosti má obrovský sociálny a ekonomický význam, je to ústredný problém v každodennom živote ľudí.

Výdavky na zdravotnú starostlivosť na Slovensku sa neustále zvyšujú, tento pozitívny trend sa však neprejavuje v kvalite a efektívnosti služieb. V medzinárodnom porovnaní náš systém dosahuje podpriemerné ukazovatele. Namiesto systematických zmien vidíme ad hoc riešenie problémov a krátkodobé populistické opatrenia.

Najväčšie príležitosti na zlepšenie spočívajú v zmene spôsobu fungovania nemocníc a zdravotných poisťovní, v realokácii zdrojov a v znížení spotreby liekov.

Posledné roky ukázali, že niektorí ľudia bez akýchkoľvek problémov a obmedzení zneužívajú skorumpovaný systém a pripravujú občanov o významné zdroje, ktoré by mali slúžiť na zlepšenie zdravotnej starostlivosti.

Kľúčovou úlohou je aj kontrola a koordinácia zdravotných poisťovní. V súčasnosti je celý systém netransparentný, a preto sa v ňom strácajú obrovské finančné zdroje. Zdravotné poisťovne preplácajú rozdielne sumy za rovnakú službu, platby nezohľadňujú objektívne náklady, ale sú založené výlučne na dohodách poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Na Slovensku sa množstvo spotrebovaných liekov a zdravotníckych pomôcok každoročne zvyšuje a nominálna spotreba liekov na obyvateľa je mimoriadne vysoká aj v medzinárodnom porovnaní. Podiel užívania liekov na celkových výdavkoch na zdravotníctvo je nad priemerom OECD.

Zavádzanie systému eHealth prebieha už roky. Pravdepodobne už nikto presne nevie, koľko peňazí sa na to minulo, a spustenie a sprevádzkovanie systému sú stále otázne.

Zastavenie negatívneho trendu si vyžaduje lepšie a transparentnejšie systémy, riešenie kritických problémov a zvýšenie efektívnosti. Systém je zrelý na zmenu.

 1. Zvýšenie kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti

Kvalita zdravotnej starostlivosti do značnej miery závisí od spôsobu využívania zdrojov.

Podľa výpočtov OECD, ak by Slovensko využilo svoj potenciál na zlepšenie efektívnosti v oblasti zdravotníctva, vynaložené náklady by sa mohli znížiť o tretinu. Ak by sme uplatňovali príklady zdravotníckych systémov najúčinnejších štátov, súčasné výdavky by sa mohli znížiť až o 60%. Dôležitým ukazovateľom pri hodnotení kvality je tzv. miera odvrátiteľnej úmrtnosti. Podľa údajov Eurostatu bol tento ukazovateľ v roku 2012 na Slovensku 237 (priemer OECD bol 123 na 100 000 ľudí), čo znamená, že aj slovenský zdravotnícky systém je aj v tomto ohľade podpriemerný. Naším cieľom je dosiahnuť úroveň českého zdravotníctva do 5 rokov.

Navrhujeme zavedenie povinnej preventívnej prehliadky v prípade najčastejších chorôb ako sú rakovina, hypertenzia, diabetes, mozgová príhoda, kardiovaskulárne choroby a dedičné choroby, a ak niekto sa nezúčastní bez udania dôvodu, vyrubenie zvýšeného zdravotného príspevku.

Je veľmi dôležité implementovať program verejného zdravia, ktorý sa zameriava hlavne na: zníženie fajčenia, prevenciu užívania alkoholu a drog, podporu zdravých stravovacích návykov a zvýšenie potravinovej bezpečnosti, podporu aktívnej životosprávy, zvyšovanie epidemiologickej bezpečnosti a zabezpečenie zdravých životných podmienok.

Naše priority:

 • Definovať a objasniť oprávnenosť na zdravotnú starostlivosť.
 • Pravidelné (mesačné, štvrťročné) hodnotenie fungovania inštitútov, ich porovnávanie a zverejňovanie výsledkov.
 • Vytvoriť transparentné konkurenčné prostredie, zaviesť centrálne elektronické verejné obstarávanie.
 • Minimalizovať čakaciu dobu.
 • Zvýšiť počet rokov zdravého života.
 • Zaviesť systematické preventívne prehliadky.
 • Vypracovať a implementovať program verejného zdravia.
 1. Zastavenie devastácie našich nemocníc a posilnenie ambulancií

 

Správne pracovné prostredie je predpokladom kvalitnej práce. Napriek tomu za posledných tridsať rokov boli nemocnice a kliniky v našom regióne úplne zanedbávané. Aj keď sa uskutočnili investície, bolo to hlavne kvôli neudržateľným podmienkam. Zvyšovanie úrovne starostlivosti a investovanie do ústavov v našom regióne sú medzi prioritami nášho programu.

Naše priority:

 • Poskytovať financie zo štátneho rozpočtu na nákup moderných zariadení a na rekonštrukciu budov, čím sa vytvára vhodné pracovné prostredie pre zdravotníckych pracovníkov.
 • Vypracovanie a implementácia dlhodobej stratégie, ktorá poskytuje perspektívu pre zamestnancov v zdravotníctve. Komplexná reforma nemocníc s ohľadom na ambulantnú a pohotovostnú starostlivosť.
 • Rozvoj špecializovanej zdravotnej starostlivosti v našom regióne (onkológia, kardiológia, gastroenterológia).
 • Zabezpečenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorá zohľadňuje demografické trendy.
 • Zvýšená pozornosť na rehabilitáciu.
 • Zavádzanie inovatívnych riešení (efektívna digitalizácia, telemedicína, zavádzanie moderných liekov na slovenský trh)
 • Poskytovanie daňových úľav pre prevádzkovateľov ambulancií za prvých päť rokov.

 

 1. Zdravotnícke povolanie má byť opäť atraktívne

Na Slovensku je situácia zamestnancov v zdravotníctve dlhodobo zanedbávaná, preto jedným z najväčších problémov v sektore je nedostatok pracovných síl a vysoký priemerný vek zamestnancov. Túto situáciu ďalej zhoršuje migrácia zdravotníckeho personálu do zahraničia. Ministerstvo zdravotníctva by preto malo iniciovať implementáciu reformy odborného vzdelávania. Síce týmto sa problém vyrieši len dlhodobo, ale zabráni sa ďalšiemu zvýšeniu nedostatku pracovných síl.

Vybudovať kvalitný systém zdravotnej starostlivosti je možné iba so spokojnými a dobre motivovanými zamestnancami. Predpokladom je uznávanie zdravotníckych pracovníkov, podpora ich odborného rastu a spravodlivé odmeňovanie, ktoré zohľadňuje kvalitu zdravotnej starostlivosti, skúsenosti pracovníkov a efektívnosť vykonanej práce.

Naše priority:

 • Reforma zdravotníckeho odborného vzdelávania, ktorá spĺňa požiadavky 21. storočia, a to na stredoškolskej aj vysokoškolskej úrovni.
 • Zriadenie peňažných fondov na podporu výskumu.
 • Reforma systému odmeňovania v zdravotníctve.
 • Zvýšenie počtu všeobecných a špecializovaných lekárov.
 • Rozšírenie právomocí zdravotných sestier pre efektívnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Definovanie spôsobu poskytovania informácií a spôsobov komunikácie (pacient-lekár / zdravotná sestra, lekár-zdravotná sestra).
 • Zabezpečenie nezávislosti vedenia nemocníc, uplatňovateľnosť ich právomocí, zodpovednosť vedenia nemocníc.

Viac pre Južné Slovensko - Volebný program

Mám viac ako 15-ročné manažérske skúsenosti z rôznych oblastí, najmä zo zdravotníctva. Práve to však vidím ako jeden z kľúčových problémov južného Slovenska. Ľudia, ktorí žijú v tomto regióne majú tie isté problémy ako ľudia v Bratislave, Poprade či Svidníku. Každý potrebuje pracovné príležitosti, dostatočný plat, aby mohol uživiť svoju rodinu, dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, vysokú úroveň školstva, dostupné služby štátu a sociálnu istotu, ak sa ocitne v situácii, že nemôže pracovať. Úlohou politikov je zabezpečiť to pre všetkých občanov rovnako. Žiaľ práve politici posledné desaťročia akosi zabúdajú na južné Slovensko a na to, že ľudia tu platia rovnaké dane ako v ktoromkoľvek inom regióne. Preto som sa stal koordinátorom a spolutvorcom programu pre stranu Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť.   S plnou zodpovednosťou som  vytvoril kompletne celý program pre zdravotníctvo, ktorý je jeho súčasťou. Toto sú jeho hlavné priority:

    Vývoj zdravotnej starostlivosti má obrovský sociálny a ekonomický význam, je to ústredný problém v každodennom živote ľudí.

Výdavky na zdravotnú starostlivosť na Slovensku sa neustále zvyšujú, tento pozitívny trend sa však neprejavuje v kvalite a efektívnosti služieb. V medzinárodnom porovnaní náš systém dosahuje podpriemerné ukazovatele. Namiesto systematických zmien vidíme ad hoc riešenie problémov a krátkodobé populistické opatrenia.

Najväčšie príležitosti na zlepšenie spočívajú v zmene spôsobu fungovania nemocníc a zdravotných poisťovní, v realokácii zdrojov a v znížení spotreby liekov.

Posledné roky ukázali, že niektorí ľudia bez akýchkoľvek problémov a obmedzení zneužívajú skorumpovaný systém a pripravujú občanov o významné zdroje, ktoré by mali slúžiť na zlepšenie zdravotnej starostlivosti.

Kľúčovou úlohou je aj kontrola a koordinácia zdravotných poisťovní. V súčasnosti je celý systém netransparentný, a preto sa v ňom strácajú obrovské finančné zdroje. Zdravotné poisťovne preplácajú rozdielne sumy za rovnakú službu, platby nezohľadňujú objektívne náklady, ale sú založené výlučne na dohodách poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Na Slovensku sa množstvo spotrebovaných liekov a zdravotníckych pomôcok každoročne zvyšuje a nominálna spotreba liekov na obyvateľa je mimoriadne vysoká aj v medzinárodnom porovnaní. Podiel užívania liekov na celkových výdavkoch na zdravotníctvo je nad priemerom OECD.

Zavádzanie systému eHealth prebieha už roky. Pravdepodobne už nikto presne nevie, koľko peňazí sa na to minulo, a spustenie a sprevádzkovanie systému sú stále otázne.

Zastavenie negatívneho trendu si vyžaduje lepšie a transparentnejšie systémy, riešenie kritických problémov a zvýšenie efektívnosti. Systém je zrelý na zmenu.

 1. Zvýšenie kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti

Kvalita zdravotnej starostlivosti do značnej miery závisí od spôsobu využívania zdrojov.

Podľa výpočtov OECD, ak by Slovensko využilo svoj potenciál na zlepšenie efektívnosti v oblasti zdravotníctva, vynaložené náklady by sa mohli znížiť o tretinu. Ak by sme uplatňovali príklady zdravotníckych systémov najúčinnejších štátov, súčasné výdavky by sa mohli znížiť až o 60%. Dôležitým ukazovateľom pri hodnotení kvality je tzv. miera odvrátiteľnej úmrtnosti. Podľa údajov Eurostatu bol tento ukazovateľ v roku 2012 na Slovensku 237 (priemer OECD bol 123 na 100 000 ľudí), čo znamená, že aj slovenský zdravotnícky systém je aj v tomto ohľade podpriemerný. Naším cieľom je dosiahnuť úroveň českého zdravotníctva do 5 rokov.

Navrhujeme zavedenie povinnej preventívnej prehliadky v prípade najčastejších chorôb ako sú rakovina, hypertenzia, diabetes, mozgová príhoda, kardiovaskulárne choroby a dedičné choroby, a ak niekto sa nezúčastní bez udania dôvodu, vyrubenie zvýšeného zdravotného príspevku.

Je veľmi dôležité implementovať program verejného zdravia, ktorý sa zameriava hlavne na: zníženie fajčenia, prevenciu užívania alkoholu a drog, podporu zdravých stravovacích návykov a zvýšenie potravinovej bezpečnosti, podporu aktívnej životosprávy, zvyšovanie epidemiologickej bezpečnosti a zabezpečenie zdravých životných podmienok.

Naše priority:

 • Definovať a objasniť oprávnenosť na zdravotnú starostlivosť.
 • Pravidelné (mesačné, štvrťročné) hodnotenie fungovania inštitútov, ich porovnávanie a zverejňovanie výsledkov.
 • Vytvoriť transparentné konkurenčné prostredie, zaviesť centrálne elektronické verejné obstarávanie.
 • Minimalizovať čakaciu dobu.
 • Zvýšiť počet rokov zdravého života.
 • Zaviesť systematické preventívne prehliadky.
 • Vypracovať a implementovať program verejného zdravia.
 1. Zastavenie devastácie našich nemocníc a posilnenie ambulancií

 

Správne pracovné prostredie je predpokladom kvalitnej práce. Napriek tomu za posledných tridsať rokov boli nemocnice a kliniky v našom regióne úplne zanedbávané. Aj keď sa uskutočnili investície, bolo to hlavne kvôli neudržateľným podmienkam. Zvyšovanie úrovne starostlivosti a investovanie do ústavov v našom regióne sú medzi prioritami nášho programu.

Naše priority:

 • Poskytovať financie zo štátneho rozpočtu na nákup moderných zariadení a na rekonštrukciu budov, čím sa vytvára vhodné pracovné prostredie pre zdravotníckych pracovníkov.
 • Vypracovanie a implementácia dlhodobej stratégie, ktorá poskytuje perspektívu pre zamestnancov v zdravotníctve. Komplexná reforma nemocníc s ohľadom na ambulantnú a pohotovostnú starostlivosť.
 • Rozvoj špecializovanej zdravotnej starostlivosti v našom regióne (onkológia, kardiológia, gastroenterológia).
 • Zabezpečenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorá zohľadňuje demografické trendy.
 • Zvýšená pozornosť na rehabilitáciu.
 • Zavádzanie inovatívnych riešení (efektívna digitalizácia, telemedicína, zavádzanie moderných liekov na slovenský trh)
 • Poskytovanie daňových úľav pre prevádzkovateľov ambulancií za prvých päť rokov.

 

 1. Zdravotnícke povolanie má byť opäť atraktívne

Na Slovensku je situácia zamestnancov v zdravotníctve dlhodobo zanedbávaná, preto jedným z najväčších problémov v sektore je nedostatok pracovných síl a vysoký priemerný vek zamestnancov. Túto situáciu ďalej zhoršuje migrácia zdravotníckeho personálu do zahraničia. Ministerstvo zdravotníctva by preto malo iniciovať implementáciu reformy odborného vzdelávania. Síce týmto sa problém vyrieši len dlhodobo, ale zabráni sa ďalšiemu zvýšeniu nedostatku pracovných síl.

Vybudovať kvalitný systém zdravotnej starostlivosti je možné iba so spokojnými a dobre motivovanými zamestnancami. Predpokladom je uznávanie zdravotníckych pracovníkov, podpora ich odborného rastu a spravodlivé odmeňovanie, ktoré zohľadňuje kvalitu zdravotnej starostlivosti, skúsenosti pracovníkov a efektívnosť vykonanej práce.

Naše priority:

 • Reforma zdravotníckeho odborného vzdelávania, ktorá spĺňa požiadavky 21. storočia, a to na stredoškolskej aj vysokoškolskej úrovni.
 • Zriadenie peňažných fondov na podporu výskumu.
 • Reforma systému odmeňovania v zdravotníctve.
 • Zvýšenie počtu všeobecných a špecializovaných lekárov.
 • Rozšírenie právomocí zdravotných sestier pre efektívnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Definovanie spôsobu poskytovania informácií a spôsobov komunikácie (pacient-lekár / zdravotná sestra, lekár-zdravotná sestra).
 • Zabezpečenie nezávislosti vedenia nemocníc, uplatňovateľnosť ich právomocí, zodpovednosť vedenia nemocníc.